CÁC CẶP ĐỘNG TỪ GẦN NGHĨA

?Tìm hiểu ngay tại Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn diện cho người bắt đầu: https://daotaochungchi.vn/

? agree /əˈgriː/ đồng ý
? consent /kənˈsɛnt/ đồng ý
? allow /əˈlaʊ/ cho phép
? permit /ˈpɜːmɪt/ cho phép
? ask /ɑːsk/ hỏi
? inquire /ɪnˈkwaɪə/ hỏi
? help /hɛlp/ giúp đỡ
? assist /əˈsɪst/ giúp đỡ
? begin /bɪˈgɪn/ bắt đầu
? start /stɑːt/ bắt đầu
? blend /blɛnd/ trộn lẫn
? mix /mɪks/ trộn lẫn
? bother /ˈbɒðə/ quấy rầy
? annoy /əˈnɔɪ/ quấy rầy
? buy /baɪ/ mua
? purchase /ˈpɜːʧəs/ mua
? choose /ʧuːz/ lựa chọn
? select /sɪˈlɛkt/ lựa chọn
? close /kləʊs/ đóng, khép
? shut /ʃʌt/ đóng, khép
? complete /kəmˈpliːt/ hoàn thành
? accomplish /əˈkɒmplɪʃ/ hoàn thành
? connect /kəˈnɛkt/ kết nối
? join /ʤɔɪn/ kết nối
? destroy /dɪsˈtrɔɪ/ phá hủy
? demolish /dɪˈmɒlɪʃ/ phá hủy
? decide /dɪˈsaɪd/ quyết định
? determine /dɪˈtɜːmɪn/ quyết định
? disappear /ˌdɪsəˈpɪə/ biến mất
? vanish /ˈvænɪʃ/ biến mất
? find /faɪnd/ tìm thấy
? discover /dɪsˈkʌvə/ tìm thấy
? fix /fɪks/ sửa chữa
? repair /rɪˈpeə/ sửa chữa
? forgive /fəˈgɪv/ tha thứ
? pardon /ˈpɑːdn/ tha thứ
? gain /geɪn/ lấy được
? obtain /əbˈteɪn/ lấy được
? own /əʊn/ sở hữu
? possess /pəˈzɛs/ sở hữu
? occur /əˈkɜː/ xảy ra
? happen /ˈhæpən/ xảy ra
? raise /reɪz/ nâng lên
? lift /lɪft/ nâng lên
? receive /rɪˈsiːv/ nhận được
? get /gɛt/ nhận được
? save /seɪv/ cứu nguy
? rescue /ˈrɛskjuː/ cứu nguy
? honour /ˈɒnə/ kính trọng
? respect /rɪsˈpɛkt/ kính trọng
? answer /ˈɑːnsə/ trả lời
? reply /rɪˈplaɪ/ trả lời
? shout /ʃaʊt/ gào thét
? scream /skriːm/ gào thét
? divide /dɪˈvaɪd/ chia tách
? split /splɪt/ chia tách
? cry /kraɪ/ khóc lóc
? weep /wiːp/ khóc lóc
? trust /trʌst/ tin tưởng
? believe /bɪˈliːv/ tin tưởng
? try /traɪ/ cố gắng
? attempt /əˈtɛmpt/ cố gắng

  Thông tin chi tiết
Tên file:
CÁC CẶP ĐỘNG TỪ GẦN NGHĨA
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Anh Văn
Gửi lên:
11/11/2019 14:58
Cập nhật:
11/11/2019 14:58
Người gửi:
leminhduan
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
N/A
Xem:
204
Tải về:
0
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây