TỪ VỰNG VỀ VŨ TRỤ MÀ BẠN CẦN BIẾT !

?Tìm hiểu ngay tại hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn diện cho người bắt đầu: https://daotaochungchi.vn/

? Galaxy /ˈgæləksi/ Thiên hà
? Milky Way Galaxy /ˈmɪlki/ /weɪ/ /ˈgæləksi/ Ngân Hà
? Andromeda Galaxy /anˈdrɒmɪdə/ /ˈɡæləksi/ Thiên hà Tiên nữ
? Universe /ˈjuːnɪvəːs/ Vũ trụ
? Solar System /ˈsəʊlə/ /ˈsɪstəm/ Hệ mặt trời
? Sun /sʌn/ Mặt trời
? Planet /ˈplænɪt/ Hành tinh
? Mercury /ˈmɜːkjʊri/ Sao Thủy
? Venus /ˈviːnəs/ Sao Kim
? Earth /ɜːθ/ Trái Đất
? Moon /muːn/ Mặt Trăng
? Mars /mɑːz/ Sao Hỏa
? Jupiter /ˈʤuːpɪtə/ Sao Mộc
? Saturn /ˈsætən/ Sao Thổ
? Uranus /jʊˈreɪnəs/ Sao Thiên Vương
? Neptune /ˈnɛptjuːn/ Sao Hải Vương
? Pluto /ˈpluːtəʊ/ Sao Diêm Vương
? Comet /ˈkɒmɪt/ Sao chổi
? Asteroid /ˈæstərɔɪd/ Tiểu hành tinh
? Meteorite /ˈmiːtiəraɪt/ Thiên thạch
? Meteor /ˈʃuːtɪŋ stɑː/ Sao băng
? Star /stɑː/ Shooting star
? North star /nɔːθ/ /stɑː/ Sao Bắc Cực
? Black Hole /blæk/ /həʊl/ Hố đen
? White Hole /waɪt/ /həʊl/ Hố trắng
? Eclipse /ɪˈklɪps/ Thiên thực
? Lunar eclipse /ˈluːnər/ /ɪˈklɪps/ Nguyệt thực
? Solar eclipse /ˈsəʊlər/ /ɪˈklɪps/ Nhật thực
? Alien Life /ˈeɪliən/ /laɪf/ Sự sống ngoài hành tinh
? Astronomy /əsˈtrɒnəmi/ Thiên văn học
? Astronomer /əsˈtrɒnəmə/ Nhà thiên văn học
? Atmosphere /ˈætməsfɪə/ Khí quyển
? Light Year /laɪt/ /jɪə/ Năm ánh sáng
? Orbit /ˈɔːbɪt/ Qũy đạo
? Spaceship /ˈspeɪsʃɪp/ Tàu con thoi
? Space Suit /speɪs/ /sjuːt/ Bộ quần áo vũ trụ
? Satellite /ˈsætəlaɪt/ Vệ tinh
? Rocket /ˈrɒkɪt/ Tên lửa
? Telescope /ˈtɛlɪskəʊp/ Kính thiên văn
? Constellation /ˌkɒnstəˈleɪʃən/ Chòm sao
? Capricorn /ˈkæprɪkɔːn/ Chòm sao Ma Kết
? Aquarius /əˈkweərɪəs/ Chòm sao Bảo Bình
? Pisces /ˈpaɪsiːz/ Chòm sao Song Ngư
? Aries /ˈeriːz/ Chòm sao Bạch Dương
? Taurus /ˈtɔːrəs/ Chòm sao Kim Ngưu
? Gemini /ˈʤɛmɪnaɪ/ Chòm sao Song Tử
? Cancer /ˈkænsə/ Chòm sao Cự Giải
? Leo /ˈliːəʊ/ Chòm sao Sư Tử
? Virgo /ˈvɜːgəʊ/ Chòm sao Xử Nữ
? Libra /ˈliːbrə/ Chòm sao Thiên Bình
? Scorpius /ˈskɔːpɪəs/ Chòm sao Thiên Yết
? Sagittarius /ˌsædʒɪˈteriəs/ Chòm sao Nhân Mã
? Ophiuchus / ɒfijuːkəs / Chòm sao Xà Phu
? Aquila /ˈakwɪlə/ Chòm sao Thiên Ưng
? Canis Major /ˈkenɪs/ /ˈmeɪʤə/ Chòm sao Đại Khuyển
? Canis Minor /ˈkenɪs/ /ˈmʌɪnə/ Chòm sao Tiểu Khuyển
? Cassiopeia /ˌkasɪəˈpiːə/ Chòm sao Thiên Hậu
? Cygnus /ˈsɪɡnəs/ Chòm sao Thiên Nga
? Lyra /ˈlʌɪrə/ Chòm sao Thiên Cầm
? Orion /əˈraɪən/ Chòm sao Thợ Săn
? Hydra /ˈhaɪdrə/ Chòm sao Trường Xà
? Serpens /ˈsəːp(ə)nz/ Chòm sao Cự Xà
? Big Dipper /bɪg/ /ˈdɪpə/ Chòm sao Bắc Đẩu
? Grus /ɡrʌs/ Chòm sao Thiên Hạc

  Thông tin chi tiết
Tên file:
TỪ VỰNG VỀ VŨ TRỤ MÀ BẠN CẦN BIẾT !
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Anh Văn
Gửi lên:
11/11/2019 15:11
Cập nhật:
11/11/2019 15:11
Người gửi:
leminhduan
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
N/A
Xem:
224
Tải về:
0
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây