20 MẸO TĂNG TRÌNH CHÉM TIẾNG ANH SIÊU ĐƠN GIẢN, DỄ LÀM

Thứ sáu - 27/12/2019 13:58
 20 MẸO TĂNG TRÌNH CHÉM TIẾNG ANH SIÊU ĐƠN GIẢN, DỄ LÀM

 

? Tìm hiểu ngay tại Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn diện cho người bắt đầu: 

? Be passionate about English learning
/biː ˈpæʃənɪt əˈbaʊt ˈɪŋglɪʃ ˈlɜːnɪŋ/
Có niềm đam mê với tiếng Anh

? Practice speaking English whenever you get a chance
/ˈpræktɪs ˈspiːkɪŋ ˈɪŋglɪʃ wɛnˈɛvə juː gɛt ə ʧɑːns/
Luyện tập nói tiếng bất cứ khi nào có cơ hội

? Don't be afraid of making mistakes
/dəʊnt biː əˈfreɪd ɒv ˈmeɪkɪŋ mɪsˈteɪks/
Đừng sợ mắc lỗi

? Get a reliable English learning course
/gɛt ə rɪˈlaɪəbl ˈɪŋglɪʃ ˈlɜːnɪŋ kɔːs/
Theo học khóa học tiếng Anh tin cậy

? Listen to English music
/ˈlɪsn tuː ˈɪŋglɪʃ ˈmjuːzɪk/
Nghe nhạc tiếng Anh

? Try to sing along to English songs
/traɪ tuː sɪŋ əˈlɒŋ tuː ˈɪŋglɪʃ sɒŋz/
Cố gắng hát theo những bài hát tiếng Anh

? Try some public speaking
/traɪ sʌm ˈpʌblɪk ˈspiːkɪŋ/
Thử nói trước đám đông

? Record your speaking
/ˈrɛkɔːd jɔː ˈspiːkɪŋ/
Ghi âm lại đoạn nói của bạn

? Have your friends or teacher comment on your speaking
/hæv jɔː frɛndz ɔː ˈtiːʧə ˈkɒmɛnt ɒn jɔː ˈspiːkɪŋ/
Nhờ bạn bè hoặc giáo viên nhận xét về đoạn nói của bạn

? Engage in English activities
/ɪnˈgeɪʤ ɪn ˈɪŋglɪʃ ækˈtɪvɪtiz/
Tham gia vào các hoạt động tiếng Anh

? Don't rush your speech, speak slowly and correctly
/dəʊnt rʌʃ jɔː spiːʧ, spiːk ˈsləʊli ænd kəˈrɛktli/
Đừng cố đẩy nhanh tốc độ nói

? Always try to speak clearly
/ˈɔːlweɪz traɪ tuː spiːk ˈklɪəli/
Luôn luôn cố gắng nói một cách rõ ràng

? Practice speaking English with a native speaker
/ˈpræktɪs ˈspiːkɪŋ ˈɪŋglɪʃ wɪð ə ˈneɪtɪv ˈspiːkə/
Luyện tập nói với người bản địa

? Try your best to improve your pronunciation
/traɪ jɔː bɛst tuː ɪmˈpruːv jɔː prəˌnʌnsɪˈeɪʃən/
Cố gằng hết mình để cải thiện ngữ âm

? Learn the IPA (International Phonetic Alphabet)
/lɜːn ði aɪ-piː-eɪ (ˌɪntə(ː)ˈnæʃənl fəʊˈnɛtɪk ˈælfəbɪt)/
Học bảng Mẫu tự Ngữ âm Quốc tế

? Learn from your mistakes
/lɜːn frɒm jɔː mɪsˈteɪks/
Học từ lỗi của bản thân

? Learn some English tongue twisters
/lɜːn sʌm ˈɪŋglɪʃ tʌŋ ˈtwɪstəz/
Học một vài câu tiếng Anh líu lưỡi

? Learn new words every day
/lɜːn njuː wɜːdz ˈɛvri deɪ/
Học từ mới mỗi ngày

? Surround yourself with English
/səˈraʊnd jɔːˈsɛlf wɪð ˈɪŋglɪʃ/
Tự tạo môi trường tiếng Anh xung quanh mình

? Read in English
/riːd ɪn ˈɪŋglɪʃ/
Đọc bằng tiếng Anh

? Read your favorite English books aloud
/riːd jɔː ˈfeɪvərɪt ˈɪŋglɪʃ bʊks əˈlaʊd/
Đọc to những quyển tiếng sách tiếng Anh yêu thích

? Try thinking in English
/traɪ ˈθɪŋkɪŋ ɪn ˈɪŋglɪʃ/
Thử suy nghĩ bằng tiếng Anh

? Watch English films, cartoons or TV programs
/wɒʧ ˈɪŋglɪʃ fɪlmz, kɑːˈtuːnz ɔː ˌtiːˈviː ˈprəʊgræmz/
Xem phim, hoạt hình, chương trình TV bằng tiếng Anh

? Practice speaking English in front of a mirror
/ˈpræktɪs ˈspiːkɪŋ ˈɪŋglɪʃ ɪn frʌnt ɒv ə ˈmɪrə/
Luyện tập nói tiếng Anh trước gương

? Retell a story or a joke in English
/ˌriːˈtɛl ə ˈstɔːri ɔːr ə ʤəʊk ɪn ˈɪŋglɪʃ/
Kể lại một câu chuyện hoặc chuyện cười bằng tiếng Anh

? Debate in English
/dɪˈbeɪt ɪn ˈɪŋglɪʃ/
Tranh luận bằng tiếng Anh

? Don't be afraid to invest in your English skills
/dəʊnt biː əˈfreɪd tuː ɪnˈvɛst ɪn jɔːr ˈɪŋglɪʃ skɪlz/
Đừng ngại đầu tư vào kỹ năng tiếng Anh của bạn

? Be passionate about English learning
/biː ˈpæʃənɪt əˈbaʊt ˈɪŋglɪʃ ˈlɜːnɪŋ/
Có niềm đam mê với tiếng Anh

? Practice speaking English whenever you get a chance
/ˈpræktɪs ˈspiːkɪŋ ˈɪŋglɪʃ wɛnˈɛvə juː gɛt ə ʧɑːns/
Luyện tập nói tiếng bất cứ khi nào có cơ hội

 

Nguồn tin: Tổng hợp.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây