BÍ KÍP DÙNG ĐÚNG CÁC GIỚI TỪ HỮU ÍCH CHO MỌI KÌ THI

Thứ ba - 26/11/2019 13:39
BÍ KÍP DÙNG ĐÚNG CÁC GIỚI TỪ HỮU ÍCH CHO MỌI KÌ THI

?BÍ KÍP DÙNG ĐÚNG CÁC GIỚI TỪ HỮU ÍCH CHO MỌI KÌ THI (P1)?

?Tìm hiểu ngay tại Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn diện cho người bắt đầu: https://daotaochungchi.vn/

"IN" Ở TRONG
? If you want to talk about something that is located in an enclosed space or wide flat area, you should use "in" Nếu các em muốn nói về thứ gì đó nằm ở trong một không gian kín hoặc khu vực rộng, các em nên dùng "In".
? I like reading my book in a bathroom. /aɪ laɪk ˈriːdɪŋ bʊk ɪn ˈbɑːθruːm/ Tôi thích đọc sách trong phòng tắm.
? There is a dog in my car. /ðeər ɪz ə dɒg ɪn maɪ kɑː/ Có một con chó trong xe ô tô của tôi.
? I live in Hanoi. /aɪ lɪv ɪn hæˈnɔɪ/ Tôi sống ở Hà Nội
? Here are some common expressions with "In" Các lỗi diễn đạt thông thường với "In"
? in a lift /ɪn ə lɪft/ trong thang máy
? in the newspaper /ɪn ðə ˈnjuːzˌpeɪpə/ trên báo
? in the book /ɪn ðə bʊk/ trong sách
? in the mirror /ɪn ðə ˈmɪrə/ trong gương
? in the picture /ɪn ðə ˈpɪkʧə/ trong tranh
? in the sky /ɪn ðə skaɪ/ trên bầu trời
? in a row /ɪn ə rəʊ/ trong một hàng
? in a pool /ɪn ə puːl/ trong bể bơi
? in a boat /ɪn ə bəʊt/ trên thuyền
? in the dark /ɪn ðə dɑːk/ trong bóng tối
? in bed /ɪn bɛd/ trên giường

? "ON" Ở TRÊN
? We use the preposition "On" to talk about a thing that is on surfaces like walls, tables or screens. Chúng ta dùng giời từ "On" để nói vể vật ở trên các bề mặt như tường hoặc bàn.
? His toys are on the floor. /hɪz tɔɪz ɑːr ɒn ðə flɔː/ Đồ chơi của nó trên sàn nhà.
? Mirror, mirror on the wall. Who's the fairest of them all? /ˈmɪrə, ˈmɪrər ɒn ðə wɔːl. huːz ðə ˈfeərɪst ɒv ðɛm ɔːl/ Gương kia ngự ở trên tường. Thế gian ai đẹp được giường như ta.
? Here are some common expersions with "On" Các lối diễn đạt thông dụng với giới từ "On"
? on a bus /ɒn ə bʌs/ ở trên xe buýt
? on a train /ɒn ə treɪn/ ở trên tàu
? on a plane /ɒn ə pleɪn/ ở trên máy bay
? on Facebook /ɒn ðə ˈreɪdɪəʊ/ trên đài phát thanh
? on television /ɒn ˈtɛlɪˌvɪʒən/ trên truyền hình
? on an island /ɒn ən ˈaɪlənd/ ở trên đảo
? on the shelf /ɒn ðə ʃɛlf/ ở trên giá sách
? on the phone /ɒn ðə fəʊn/ ở trên điện thoại
? on the beach /ɒn ðə biːʧ/ ở trên bãi biển
? on page 5 /ɒn peɪʤ fʌɪv/ trên trang 5
? on a motorbike /ɒn ə ˈməʊtəˌbaɪk/ ở trên xe máy
? on the second floor /ɒn ðə ˈsɛkənd flɔː/ ở tầng hai
? on the map /ɒn ðə mæp/ ở trên bản đồ
? on the Internet /ɒn ði ˈɪntəˌnɛt/ ở trên mạng

? "AT" Ở TẠI
? To refer to specific places, points in space, locations or events, we use "At" Để nhắc đến thứ gì đó ở một địa điểm nhất định, một điểm trong không gian hoặc sự kiện, chúng ta dùng "at".
? We meet at the bus stop. /wiː miːt æt ðə bʌs stɒp/ Chúng tôi gặp nhau ở điểm đỗ xe buýt.
? I see her at the party. /aɪ siː hɜːr æt ðə ˈpɑːti./ Tôi học ở trường Trung học Phổ thông ABC.
? We have a party at my house. /wiː hæv ə ˈpɑːti æt maɪ haʊs/ Chúng tôi tổ chức tiệc ở nhà.
? Let's look at some common expressions with "At" Hãy nhìn vào các lối diễn đạt thông thường với giới từ "At"
? at home /æt həʊm/ ở nhà
? at work /æt wɜːk/ ở nơi làm việc
? at school /æt skuːl/ ở trường
? at university /æt ˌjuːnɪˈvɜːsɪti/ ở trường đại học
? at college /æt ˈkɒlɪʤ/ ở trường cao đẳng
? at the door /æt ðə dɔː/ ở cửa
? at the entrance /æt ði ˈɛntrəns/ ở lối vào
? at a concert /æt ə ˈkɒnsət/ ở buổi hòa nhạc
? at a conference /æt ə ˈkɒnfərəns/ ở hội nghị
? at the end of the road /æt ði ɛnd ɒv ðə rəʊd/ ở phía cuối con đường
? at the corner /æt ðə ˈkɔːnə/ ở trong góc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây