BÍ KÍP DÙNG ĐÚNG CÁC GIỚI TỪ HỮU ÍCH CHO MỌI KÌ THI

Thứ tư - 27/11/2019 08:10
download
download

 Tìm hiểu ngay tại Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn diện cho người bắt đầu: https://daotaochungchi.vn/

? Next to/ beside/ by /nɛkst tuː/ bɪˈsaɪd/ baɪ/ Ở bên cạnh
? My house is next to a forest. /maɪ haʊs ɪz nɛkst tuː ə ˈfɒrɪst/ Nhà của tôi ở bên cạnh khu rừng.
? The cat sits beside the dog. /ðə kæt sɪts bɪˈsaɪd ðə dɒg/ Con mèo ngồi bên cạnh con chó.
? He stands by me. /hiː stændz baɪ miː/ Anh ấy đứng cạnh tôi.

? Between /bɪˈtwiːn/ Ở giữa
? I stand between two celebrities. /aɪ stænd bɪˈtwiːn tuː ˈbjuːtəfʊl gɜːlz/ Tôi đứng giữa hai người đẹp.

? Among /əˈmʌŋ/ giữa, nằm trong số
? The rabbit hides among the flowers. /ðə ˈræbɪt haɪdz əˈmʌŋ ðə ˈflaʊəz/ Con thỏ ẩn giữa những bông hoa.
? Snakes are among the scariest animals. /sneɪks ɑːr əˈmʌŋ ðə ˈskeərɪɪst ˈænɪməlz/ Loài rắn nằm trong số những lòai động vật đáng sợ nhất.

? Opposite /ˈɒpəzɪt/ Đối diện
? We sit opposite one another. /wiː sɪt ˈɒpəzɪt wʌn əˈnʌðə/ Chúng tôi ngồi đối diện nhau.

? In front of /ɪn frʌnt ɒv/ Phía trước
? There is a lake in front of the house. /ðeər ɪz ə leɪk ɪn frʌnt ɒv ðə haʊs/ Có một cái hồ phía trước căn nhà.

? Behind /bɪˈhaɪnd/ Đằng sau
? The sun hides behind the clouds. /ðə sʌn haɪdz bɪˈhaɪnd ðə klaʊdz/ Mặt trời ẩn phía đằng sau những đám mây.

? Above /əˈbʌv/ Phía bên trên
? We usually use "above", when there is no contact between the things referred to. Chúng ta thường sử dùng từ "above", khi hai vật được nhắc đến không tiếp xúc với nhau.
? She lives on a mountain above the valley. /ʃiː lɪvz ɒn ə ˈmaʊntɪn əˈbʌv ðə ˈvæli/ Cô ấy sống trên một ngọn núi phía trên thung lũng.
? This city is 200 metres above sea level. /ðɪs ˈsɪti ɪz 200 ˈmiːtəz əˈbʌv ðə siː ˈlɛvl/ Thành phố này ở 200 mét phía trên mực nước biển.

? Below /bɪˈləʊ/ Phía bên dưới
? Below is commonly used to refer to the things that have no contact with each other. "Below" thường được sử dụng để chỉ các vật không tiếp xúc trực tiếp với nhau.
? There is a tunnel below this mountain. /ðeər ɪz ə ˈtʌnl bɪˈləʊ ðɪs ˈmaʊntɪn/ Có một đường hầm bên dưới ngọn núi.
? This village lies below sea level. /ðɪs ˈvɪlɪʤ laɪz bɪˈləʊ siː ˈlɛvl/ Ngôi làng này nằm bên dưới mực nước biển.

? Over /ˈəʊvə/ Ở phía bên trên
? The preposition "over" is commonly used when one thing touches or covers the other, but is not connected to it. Giới từ "over" thường được sử dụng khi một vật nào đó tiếp xúc hoặc một phủ lên trên vật khác,
? - The car drives over the bridge. /ðə kɑː draɪvz ˈəʊvə ðə brɪʤ/ Lớp kem trên bánh rất ngon.
? - She puts the blanket over the cat. /ʃiː pʊts ðə ˈblæŋkɪt ˈəʊvə ðə kæt/ Cô ấy phủ chăn trên người con mèo.

? Under /ˈʌndə/ Phí bên dưới
? We use "under" to refer to a thing that is covered by anther thing, or is below it. Chúng ta dùng giới từ "under" để chỉ vật được phủ bởi vật khác.
? - The cat is under the blanket. /ðə kæt ɪz ˈʌndə ðə ˈblæŋkɪt/ Con mèo nằm bên dưới cái chăn.
? - The whole city is under water. /ðə həʊl ˈsɪti ɪz ˈʌndə ˈwɔːtə/ Cả thành phố ở bên dưới nước.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây