CÙNG DU LỊCH TỚI 45 ĐỊA ĐIỂM NỔI TIẾNG THẾ GIỚI

Thứ sáu - 13/12/2019 08:55
maxresdefault (1)
maxresdefault (1)

? Tìm hiểu ngay tại Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn diện cho người bắt đầu:

? Ha Long Bay /Ha Long beɪ/ Vịnh Hạ Long
? Great Wall of China /greɪt wɔːl ɒv ˈʧaɪnə/ Vạn Lý Trường Thành
? Statue of Liberty /ˈstætjuː ɒv ˈlɪbəti/ Tượng Nữ thần Tự do
? Big Ben /bɪg bɛn/ Tháp đồng hồ Big Ben
? Sydney Opera House /ˈsɪdni ˈɒpərə haʊs/ Nhà hát Opera Sydney
? Hollywood Sign /ˈhɒlɪwʊd saɪn/ Biểu tượng Hollywood
? Colosseum /ˌkɒləˈsɪəm/ Đấu trường La Mã
? White House /waɪt haʊs/ Nhà Trắng
? Little Mermaid /ˈlɪtl ˈmɜːmeɪd/ Bức tượng Nàng tiên cá
? Taj Mahal /tɑːʤ məˈhɑːl/ Lăng Taj Mahal
? Great Pyramid of Giza /greɪt ˈpɪrəmɪd ɒv ˈgiːzə/ Kim tự tháp Giza
? Grand Canyon /grænd ˈkænjən/ Hẻm núi Lớn
? Times Square /taɪmz skweə/ Quảng trường Thời đại
? Acropolis of Athens /əˈkrɒpəlɪs ɒv ˈæθɪnz/ Thành cổ Acropolis
? Tokyo Tower /ˈtəʊkiəʊ ˈtaʊə/ Tháp Tokyo
? Christ the Redeemer /kraɪst ðə rɪˈdiːmə/ Tượng Chúa Kitô Cứu Thế
? Uluru /ʊˈlʊəruː/ Ngọn núi thiêng Uluru
? London Eye /ˈlʌndən aɪ/ Mắt Luân Đôn
? Empire State Building /ˈɛmpaɪə steɪt ˈbɪldɪŋ/ Tòa nhà Empire State
? Machu Picchu /ˌmɑːtʃuː ˈpiːtʃuː/ Thành phố Machu Picchu
? The Forbidden City /ðə fəˈbɪdn ˈsɪti/ Tử Cấm Thành
? Petra /ˈpɛtrə/ Thành cổ Petra
? Oriental Pearl Tower /ˌɔːrɪˈɛnt(ə)l pɜːl ˈtaʊə/ Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông
? Golden Gate Bridge /ˈgəʊldən geɪt brɪʤ/ Cầu Cổng Vàng
? Mount Rushmore /maʊnt ˈrʌʃmɔː/ Núi Rushmore
? Stonehenge /ˈstəʊnhɛnʤ/ Bãi đá cổ Stonehenge
? Berlin Wall /bɜːˈlɪn wɔːl/ Bức tường Berlin
? Tower of London /ˈtaʊər ɒv ˈlʌndən/ Tháp Luân Đôn
? Milan Cathedral /mɪˈlæn kəˈθiːdrəl/ Nhà thờ Milan
? Tower Bridge /ˈtaʊə brɪʤ/ Cầu Tháp
? The Great Sphinx of Giza /ðə greɪt sfɪŋks ɒv ˈgiːzə/ Tượng nhân sư khổng lồ
? Niagara Falls /naɪˈægərə fɔːlz/ Thác nước Niagara
? Angkor Wat /ˈaŋkɔː wat/ Đền Angkor Wat
? Kremlin /ˈkrɛmlɪn/ Điện Kremlin
? Buckingham Palace /ˈbʌkɪŋəm ˈpælɪs/ Cung điện Buckingham
? Trevi Fountain /ˌtrevē ˈfount(ə)n/ Đài phun nước Trevi
? Great Barrier Reef /greɪt ˈbærɪə riːf/ Rặng san hô Great Barrier
? Yellowstone National Park /ˈjɛləʊˌstəʊn ˈnæʃənl pɑːk/ Công viên Quốc gia Yellowstone
? Leaning Tower of Pisa /ˈliːnɪŋ ˈtaʊər ɒv ˈpiːzə/ Tháp nghiêng Pisa
? Edinburgh Castle /ˈɛdɪnbrə ˈkɑːsl/ Lâu đài Edinburgh
? Lincoln Memorial /ˈlɪŋkən mɪˈmɔːrɪəl/ Đài tưởng niệm Lincoln
? Mount Everest /maʊnt ˈɛvərɪst/ Núi Everest
? Cloud Gate /klaʊd geɪt/ Cổng Mây
? Osaka Castle /əʊˈsɑːkə ˈkɑːsl/ Lâu đài Osaka
? Angel Falls /ˈeɪnʤəl fɔːlz/ Thác nước Thiên thần
? Antelope Canyon /ˈæntɪləʊp ˈkænjən/ Hẻm núi Linh dương
? Mount Fuji /maʊnt ˈfuːdʒi/ Núi Phú Sĩ

? Các câu giao tiếp thông dụng
? Could you tell me the best sightseeing route to take?
/kʊd juː tɛl miː ðə bɛst ˈsaɪtˌsiːɪŋ ruːt tuː teɪk?/
Bạn có thể chỉ cho tôi con đường tốt nhất để ngắm cảnh không?

? Are there any scenic places around here?
/ɑː ðeər ˈɛni ˈsinɪk ˈpleɪsɪz əˈraʊnd hɪə?/
Xung quanh đây có địa điểm nào đẹp không?

? Is our traveling insurance all right?
/ɪz ˈaʊə ˈtrævl ɪnˈʃʊərəns ɔːl raɪt?/
Bảo hiểm du lịch của tôi vẫn ổn chứ?

? How much is the fare?
/haʊ mʌʧ ɪz ðə feə?/
Giá vé là bao nhiêu?

? How much is the guide fee per day?
/haʊ mʌʧ ɪz ðə gaɪd fiː pɜː deɪ?/
Tiền thuê hướng dẫn mỗi ngày là bao nhiêu?

? Can I take a picture here?
/kæn aɪ teɪk ə ˈpɪkʧə hɪə?/
Tôi có thể chụp ảnh ở đây không?

? Is there a toilet here?
/ɪz ðeər ə ˈtɔɪlɪt hɪə?/
Có nhà vệ sinh ở đây không?

? Excuse me, where is the nearist exit?
/ɪksˈkjuːs miː, weər ɪz ðə ˈnɪərɪst ˈɛksɪt?/
Xin lỗi, lối ra gần nhất ở đâu?

? Are there any nice landscapes here?
/ɑː ðeər ˈɛni naɪs ˈlænskeɪps hɪə?/
Có cảnh đẹp nào xung quanh đây không?

? Is there anywhere with a good view?
/ɪz ðeər ˈɛnɪweə wɪð ə gʊd vjuː?/
Có nơi nào có thể ngắm cảnh đẹp không?

 

Nguồn tin: sưu tầm.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây