DÙNG FACEBOOK BẰNG TIẾNG ANH, TẠI SAO KHÔNG? 

Thứ sáu - 13/12/2019 14:11
DÙNG FACEBOOK BẰNG TIẾNG ANH, TẠI SAO KHÔNG? 

 

?Tìm hiểu ngay tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Tin học Tín Thành - Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn diện cho người bắt đầu:

?social network /ˈsəʊʃəl ˈnɛtwɜːk/ mạng xã hội
?facebook /ˈfeɪsˌbʊk/ facebook
?emojis /ɪˈməʊdʒiz/ biểu tượng cảm xúc
?sticker /ˈstɪkə/ nhãn dán
?chat box /ʧæt bɒks/ hộp chat
?messenger /ˈmɛsɪnʤə/ messenger
?message /ˈmɛsɪʤ/ tin nhắn
?on this day /ɒn ðɪs deɪ/ ngày này năm xưa
?games /geɪmz/ trò chơi
?page /peɪʤ/ trang
?group /gruːp/ nhóm
?hashtag /ˈhæʃˌtæɡ/ hashtag
?event /ɪˈvɛnt/ sự kiện
?newsfeed /newsfeed/ bảng tin
?timeline /ˈtaɪmˌlaɪn/ dòng thời gian
?albums /ˈælbəmz/ album ảnh
?information /ˌɪnfəˈmeɪʃən/ thông tin
?poll /pəʊl/ cuộc điều tra
?setting /ˈsɛtɪŋ/ cài đặt
?search box /sɜːʧ bɒks/ ô tìm kiếm
?account /əˈkaʊnt/ tài khoản
?home /həʊm/ trang chủ
?shortcuts /ˈʃɔːtkʌts/ lối tắt
?language /ˈlæŋgwɪʤ/ ngôn ngữ
?notification /ˌnəʊtɪfɪˈkeɪʃən/ thông báo
?friend request /frɛnd rɪˈkwɛst/ yêu cầu kết bạn
?privacy /ˈprɪvəsi/ bảo mật
?profile /ˈprəʊfaɪl/ hồ sơ
?profile picture /ˈprəʊfaɪl ˈpɪkʧə/ ảnh đại diện
?group conversation /gruːp ˌkɒnvəˈseɪʃən/ cuộc trò chuyện nhóm
?inbox /ˈɪnˌbɒks/ hộp thư đến
?contacts /ˈkɒntækts/ danh bạ
?GIF /ʤiː-aɪ-ɛf/ ảnh GIF
?sign up /saɪn ʌp/ đăng kí
?log in /lɒg ɪn/ đăng nhập
?log out /lɒg aʊt/ đăng xuất
?like /laɪk/ thích
?share /ʃeə/ chia sẻ
?comment /ˈkɒmɛnt/ bình luận
?follow /ˈfɒləʊ/ theo dõi
?post /pəʊst/ đăng
?react /ri(ː)ˈækt/ bày tỏ cảm xúc
?reply /rɪˈplaɪ/ trả lời
?tag someone /tæg ˈsʌmwʌn/ đánh dấu ai đó
?to be tagged /tuː biː tægd/ được đánh dấu
?delete comments /dɪˈliːt ˈkɒmɛnts/ xóa bình luận
?seen /siːn/ đã xem
?poke /pəʊk/ chọc
?invite to like /ɪnˈvaɪt tuː laɪk/ mởi thích
?livestream /livestream/ phát trực tiếp
?create a poll /kri(ː)ˈeɪt ə pəʊl/ tạo một cuộc thăm dò ý kiến
?edit /ˈɛdɪt/ chỉnh sửa
?unfollow /ˌʌnˈfɒləʊ/ hủy theo dõi
?unfriend /ˌʌnˈfrɛnd/ hủy kết bạn
?block /blɒk/ chặn
?confirm friend requests /kənˈfɜːm frɛnd rɪˈkwɛsts/ xác nhận lời mời kết bạn
?update /ʌpˈdeɪt/ cập nhật
?upload /ʌpˈləʊd/ tải lên

Nguồn: Tổng hợp

Nguồn tin: tổng hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây