NHỜ NGƯỜI KHÁC GIÚP ĐỠ TRONG TIẾNG ANH

Thứ tư - 04/12/2019 08:49
NHỜ NGƯỜI KHÁC GIÚP ĐỠ TRONG TIẾNG ANH

?Tìm hiểu ngay tại Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn diện cho người bắt đầu:

? Could you help me?
/kʊd juː hɛlp miː?/
Bạn có thể giúp tôi không?

? Can I ask you a favor?
/kæn aɪ ɑːsk juː ə ˈfeɪvə?/
Tôi có thể nhờ bạn một việc được không?

? Would you mind turning off the light?
/wʊd juː maɪnd ˈtɜːnɪŋ ɒf ðə laɪt?/
Bạn có thể tắt đèn đi không?

? Would you mind cooking dinner tonight?
/wʊd juː maɪnd ˈkʊkɪŋ ˈdɪnə təˈnaɪt?/
Bạn có thể nấu bữa tối không?

? Could you do me a favor?
/kʊd juː duː miː ə ˈfeɪvə?/
Bạn có thể giúp tôi một việc không?

? Could you give me a hand?
/kʊd juː gɪv miː ə hænd?/
Bạn có thể giúp tôi một tay không?

? Please can you do me a favor?
/pliːz kæn juː duː miː ə ˈfeɪvə?/
Làm ơn hãy giúp tôi một việc?

? Can you give me a hand with this?
/kæn juː gɪv miː ə hænd wɪð ðɪs?/
Bạn có thể giúp tôi một tay với việc này không?

? Please help me with...
/pliːz hɛlp miː wɪð.../
Làm ơn hãy giúp tôi với...

? Would you mind showing me how to...?
/wʊd juː maɪnd ˈʃəʊɪŋ miː haʊ tuː...?/
Bạn có thể chỉ cho tôi cách để...?

? Do you know anything about...?
/duː juː nəʊ ˈɛnɪθɪŋ əˈbaʊt...?/
Bạn có biết gì về....?

? I have problem with....
/aɪ hæv ˈprɒbləm wɪð..../
Tôi gặp phải vấn đề với....

? I need your help on ....
/aɪ niːd jɔː hɛlp ɒn ..../
Tôi cần sự giúp đỡ về...

? Do you think you can help me?
/duː juː θɪŋk juː kæn hɛlp miː?/
Bạn có nghĩ rằng bạn có thể giúp tôi không?

? Could you please help me out with...?
/kʊd juː pliːz hɛlp miː aʊt wɪð...?/
Bạn có thể giúp tôi làm việc này không?

? I wonder if you could help me with this?
/aɪ ˈwʌndər ɪf juː kʊd hɛlp miː wɪð ðɪs?/
Tôi băn khoăn liệu rằng bạn có thể giúp tôi không?

? Could you please explain this to me?
/kəd jʊ pliz ɪkˈspleɪn ðɪs tə mi?/
Bạn có thể giải thích cho tôi về...?

? Could you please explain what this is about?
/kʊd juː pliːz ɪksˈpleɪn wɒt ðɪs ɪz əˈbaʊt?/
Bạn có thể giải thích cái này là về điều gì không?

? If you don't mind, I could really use your assistance with...?
/ɪf juː dəʊnt maɪnd, aɪ kʊd ˈrɪəli juːz jɔːr əˈsɪstəns wɪð...?/
Nếu bạn không phiền, tôi có thể nhận được sự giúp đỡ của bạn với...?

? If you don't mind, I really need your help with...
/ɪf juː dəʊnt maɪnd, aɪ ˈrɪəli niːd jɔː hɛlp wɪð.../
Nếu bạn không phiền, tôi thực sự cần sự giúp đỡ của bạn với....

? I know you are good at..., and I really could use some help.
/aɪ nəʊ juː gʊd æt..., ænd aɪ ˈrɪəli kʊd juːz sʌm hɛlp./
Tôi biết bạn giỏi về..., tôi thực sự cần giúp đỡ.

? Is there any chance you have time to …?
/ɪz ðeər ˈɛni ʧɑːns juː hæv taɪm tuː …?/
Bạn có thời gian để...?

? Is there any chance that you could give me a hand with...?
/ɪz ðeər ˈɛni ʧɑːns ðæt juː kʊd gɪv miː ə hænd wɪð...?/
Bạn có thể giúp tôi một tay với...?

? I know you have a lot of experience with.... Can you help me?
/aɪ nəʊ juː hæv ə lɒt ɒv ɪksˈpɪərɪəns wɪð.... kæn juː hɛlp miː?/
Tôi biết bạn có nhiều kinh nghiệm về... Bạn có thể giúp tôi không?

? I know that you're busy, but could you help me with this project?
/aɪ nəʊ ðæt jʊə ˈbɪzi, bʌt kʊd juː hɛlp miː wɪð ðɪs ˈprɒʤɛkt?/
Tôi biết bạn đang bận, nhưng bạn có thể giúp tôi với dự án này không?

? Could I please get your help on .....?
/kʊd aɪ pliːz gɛt jɔː hɛlp ɒn .....?/
Tôi có thể nhận được sự giúp đỡ của bạn về...

? Cách để trả lời:
? Sure, I'd be glad to.
/ʃʊə, aɪd biː glæd tuː./
Chắc chắn rồi, tôi rất vui khi giúp được bạn.

? Ok, no problem.
/ˈəʊˈkeɪ, nəʊ ˈprɒbləm./
Được thôi, không thành vấn đề.

? I'd be happy to help you.
/aɪd biː ˈhæpi tuː hɛlp juː./
Tôi rất vui khi giúp được bạn.

? It would be my pleasure.
/ɪt wʊd biː maɪ ˈplɛʒə./
Tôi rất sẵn lòng.

? I'm afraid, I can't. I'm so sorry.
/aɪm əˈfreɪd, aɪ kɑːnt. aɪm səʊ ˈsɒri./
Tôi e rằng tôi không thể. Rất xin lỗi bạn.

? Sorry, I'm kind of busy now.
/ˈsɒri, aɪm kaɪnd ɒv ˈbɪzi naʊ./
Xin lỗi, bây giờ tôi rất bận.

? Unfortunately, I'm not able to do that.
/ʌnˈfɔːʧnɪtli, aɪm nɒt ˈeɪbl tuː duː ðæt./
Thật không may, tôi không thể làm điều đó.

Nguồn tin: sưu tầm::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây