NHỮNG ĐỘNG TỪ TRONG LỚP HỌC CÓ THÊ BẠN CHƯA BIẾT 

Thứ hai - 09/12/2019 08:48
NHỮNG ĐỘNG TỪ TRONG LỚP HỌC CÓ THÊ BẠN CHƯA BIẾT 

? Tìm hiểu ngay tại Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn diện cho người bắt đầu: 

✏ go to class /gəʊ tuː klɑːs/ đến lớp
✏ to be absent /tuː biː ˈæbsənt/ vắng mặt
✏ sit down /sɪt daʊn/ ngồi xuống
✏ stand up /stænd ʌp/ đứng lên
✏ come in /kʌm ɪn/ đi vào
✏ go out /gəʊ aʊt/ đi ra
✏ take the roll call /teɪk ðə rəʊl kɔːl/ điểm danh
✏ listen to the teacher /ˈlɪsn tuː ðə ˈtiːʧə / nghe giảng
✏ repeat /rɪˈpiːt/ nhắc lại
✏ listen and repeat /ˈlɪsn ænd rɪˈpiːt/ nghe và nhắc lại
✏ open the book /ˈəʊpən ðə bʊk/ mở sách
✏ turn to page ... /tɜːn tuː peɪʤ ... lật trang ...
✏ close the book /kləʊs ðə bʊk/ gấp sách lại
✏ write /raɪt/ viết
✏ copy /ˈkɒpi/ chép
✏ erase /ɪˈreɪz/ xóa
✏ do excercises /duː excercises/ làm bài tập
✏ pay attention /peɪ əˈtɛnʃ(ə)n/ chú ý
✏ ask /ɑːsk/ hỏi
✏ answer /ˈɑːnsə/ trả lời
✏ work in a group /wɜːk ɪn gruːp/ làm việc theo nhóm
✏ work in pairs /wɜːk ɪn peəz/ làm việc theo cặp
✏ discuss /dɪsˈkʌs/ thảo luận
✏ prepare /prɪˈpeə/ chuẩn bị
✏ present /prɪˈzɛnt/ thuyết trình
✏ learn /lɜːn/ học
✏ study /ˈstʌdi/ học
✏ listen to the radio /ˈlɪsn tuː ðə ˈreɪdɪəʊ/ nghe đài
✏ review /rɪˈvjuː/ ôn tập
✏ practice /ˈpræktɪs/ luyện tập
✏ read /riːd/ đọc
✏ speak /spiːk/ nói
✏ raise sb's hand /reɪz ˈsʌmbədi's hænd/ giơ tay
✏ go to the board /gəʊ tuː ðə bɔːd / lên bảng
✏ write on the board /raɪt ɒn ðə bɔːd/ viết lên bảng
✏ clean the board /kliːn ðə bɔːd/ xóa bảng
✏ greet teacher /griːt ˈtiːʧə/ chào giáo viên
✏ finish the task /ˈfɪnɪʃ ðə tɑːsk/ hoàn thành nhiệm vụ
✏ hand in /hænd ɪn/ nộp bài
✏ do the assignment /duː ði əˈsaɪnmənt/ làm bài luận
✏ submit /səbˈmɪt/ nộp bài
✏ look at the board /lʊk æt ðə bɔːd/ nhìn lên bảng
✏ take note /teɪk nəʊt/ viết ghi chú
✏ put your pen down /pʊt jɔː pɛn daʊn/ đặt bút xuống
✏ take a break /teɪk ə breɪk/ giải lao
✏ talk /tɔːk/ nói chuyện
✏ chat /ʧæt/ nói chuyện
✏ argue /ˈɑːgjuː/ tranh luận
✏ have snack /hæv snæk/ ăn quà vặt
✏ relax /rɪˈlæks/ thư giãn

 

Nguồn tin: sưu tầm.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây