Ý NGHĨA CỦA 45 TỪ VIẾT TẮT NÀY TRONG TIẾNG ANH

Thứ hai - 25/11/2019 08:33

?CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT Ý NGHĨA CỦA 45 TỪ VIẾT TẮT NÀY?

?Tìm hiểu ngay tại Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn diện cho người bắt đầu:https://daotaochungchi.vn/

? stt= status /ˈsteɪtəs/ trạng thái
? cmt= comment /ˈkɒmɛnt/ bình luận
? ad= administrator /ədˈmɪnɪstreɪtə/ quản trị viên
? mem= member /ˈmɛmbə/ thành viên
? pr= public relations /ˈpʌblɪk rɪˈleɪʃənz/ quan hệ công chúng
? cfs= confession /kənˈfɛʃən/ sự thú nhận
? ib= inbox /ˈɪnbɒks/ hòm thư
? FA= forever alone /fəˈrɛvər əˈləʊn/ mãi mãi cô đơn
? P.S.= postscript /ˈpəʊsskrɪpt/ tái bút
? e.g.= for example /fɔːr ɪgˈzɑːmpl/ ví dụ như
? etc.= et cetera /ɪt ˈsɛtrə/ vân vân
? a.k.a= also known as /ˈɔːlsəʊ nəʊn æz/ còn được biết là
? St.= Street /striːt/ đường
? Mr.= Mister /ˈmɪstə/ ông, ngài
? Mrs.= Misses /ˈmɪsɪz/ bà
? W.C= Water Closet /ˈwɔːtə ˈklɒzɪt/ nhà vệ sinh
? MC = Master of Ceremonies /ˈmɑːstər ɒv ˈsɛrɪməniz/ người dẫn chương trình
? ATM= Automated Teller Machine /ˈɔːtəmeɪtɪd ˈtɛlə məˈʃiːn/ máy rút tiền tự động
? CEO= Chief Executive Officer /ʧiːf ɪgˈzɛkjʊtɪv ˈɒfɪsə/ tổng giám đốc điều hành
? CFO= Chief Financial Officer /ʧiːf faɪˈnænʃəl ˈɒfɪsə/ giám đốc tài chính
? PDF= Portable Document Format /ˈpɔːtəbl ˈdɒkjʊmənt ˈfɔːmæt/ định dạng tài liệu di động
? HD= High Definition /haɪ ˌdɛfɪˈnɪʃən/ độ nét cao
? CD = Compact Disc /ˈkɒmpækt dɪsk/ đĩa nén
? DVD= Digital Versatile Disk /ˈdɪʤɪtl ˈvɜːsətaɪl dɪsk/ đĩa đa dụng kỹ thuật số
? GPS= Global Positioning System /ˈgləʊbəl pəˈzɪʃənɪŋ ˈsɪstɪm/ hệ thống định vị toàn cầu
? LCD= Liquid Crystal Display /ˈlɪkwɪd ˈkrɪstl dɪsˈpleɪ/ màn hình tinh thể lỏng
? BC= Before Christ /bɪˈfɔː kraɪst/ trước Công Nguyên
? AD= Anno Domini /ˌanəʊ ˈdɒmɪnʌɪ/ sau Công Nguyên
? AM= Ante Meridiem /ˌanti mɪˈrɪdɪəm/ trước buổi trưa
? PM= Post Meridiem /ˌpəʊs(t) mɪˈrɪdɪəm/ sau buổi trưa
? V.I.P.= Very Important Person /ˈvɛri ɪmˈpɔːtənt ˈpɜːsn/ nhân vật quan trọng
? R.I.P.= Rest In Peace /rɛst ɪn piːs/ an nghỉ trong yên bình
? IQ= Intelligence Quotient /ɪnˈtɛlɪʤəns ˈkwəʊʃənt/ chỉ số thông minh
? EQ= Emotional Quotient /ɪˈməʊʃənl ˈkwəʊʃənt/ chỉ số cảm xúc
? PC= Personal Computer /ˈpɜːsnl kəmˈpjuːtə/ máy tính cá nhân
? SOS= Save Our Souls /seɪv ˈaʊə səʊlz/ hãy cứu rỗi linh hồn của chúng tôi
? DOB= Date Of Birth /deɪt ɒv bɜːθ/ ngày sinh
? HR= Human Resources /ˈhjuːmən rɪˈsɔːsɪz/ quản trị nhân sự
? ASAP= As Soon As Possible /æz suːn æz ˈpɒsəbl/ càng sớm càng tốt
? DIY= Do-It- Yourself /duː-ɪt- jɔːˈsɛlf/ tư làm
? LGBTQ= Lesbian Gay Bisexual Transgender Queer /ˈlɛzbɪən geɪ ˌbaɪˈsɛksjʊəl tranzˈdʒɛndə/ những người thuộc giới tính thứ 3
? LOL= Laugh Out Loud /lɑːf aʊt laʊd/ cười to lên
? OMG= Oh My God! /əʊ maɪ gɒd/ lạy chúa tôi!
? YOLO= You Only Live Once /juː ˈəʊnli lɪv wʌns/ bạn chỉ sống một lần
? UFO= Unidentified Flying Object /ʌnaɪˈdɛntɪfaɪd ˈflaɪɪŋ ˈɒbʤɪkt/ vật thể bay không xác định
? USB= Universal Serial Bus /ˌjuːnɪˈvɜːsəl ˈsɪərɪəl bʌs/ công cụ kết nối với máy tính
? DUI= driving under influence /ˈdraɪvɪŋ ˈʌndər ˈɪnflʊəns/ những người lái xe trong tình trạng không tỉnh táo
? The UN= The United Nations /ðə jʊˈnaɪtɪd ˈneɪʃənz/ Liên Hợp Quốc
? SD card= Secure Digital card /sɪˈkjʊə ˈdɪʤɪtl kɑːd/ thẻ lưu trữ dữ liệu
? imo= in my opinion /ɪn maɪ əˈpɪnjən/ theo ý kiến của tôi
? tldr= too long didn't read /tuː lɒŋ dɪdnt riːd/ quá dài, dừng đọc
? USA= the United States of America /ðə jʊˈnaɪtɪd steɪts ɒv əˈmɛrɪkə/ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
? UK= the United Kingdom /ðə jʊˈnaɪtɪd ˈkɪŋdəm/ Vương Quốc Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây